• ניתן לערוך חיפוש לפי כל אחת מהאפשרויות הבאות: מספר ת.ז. של החייב, שם משפחת החייב, מס' התיק בבית המשפט, מס' התיק בכונס הרשמי.
סוג תיק: מספר תיק בכנ"ר פ"ר / פ"ח:
שנה-חודש-מספר תיק בבית משפט: - - שם החייב / שם החברה (יש להקליד שם משפחה לפני שם פרטי):
ת.ז - פושט רגל / ח.פ: מחוז:

סוג תיקמספר תיק בכנ"רמספר תיק בביה"משם החייב / החברהת.ז / ח.פמחוזפרטים