קובצי מידע על פושטי רגל וחברות בפירוק

הכונס הרשמי מנהל על פי דין מאגר נתונים של פושטי רגל וחברות בפירוק ומעמיד מידע זה לעיון הציבור הרחב.

הכונס הרשמי מודיע בזה כי על פי הנחיית הרשות למשפט וטכנולוגיה, החל מיום 2.9.2012 (ט"ו אלול, תשע"ב) (להלן – המועד הקובע), לא יפורסם עוד באתר האינטרנט קובץ רשימת החייבים בהליך פשיטת רגל (הכולל חייבים שהליך פשיטת הרגל בעניינם הסתיים שבע השנים שקדמו למועד הפרסום). מידע לגבי חברות בפירוק יינתן במתכונתו הנוכחית כיום ללא כל שינוי.

האפשרות לקבל את המידע באתר במתכונת של שאילתה פרטנית- תיוותר ללא שינוי.

המבקש לקבל את הקבצים הכוללים מידע על החייבים לאחר המועד הקובע, ימלא את טופס ההצהרה המצורף כאן וישלח אותו לכונס הרשמי באמצעות דוא"ל לכתובת TofesHatzhara@Justice.gov.il ובאמצעות הדואר לכתובת: מדור מאגר פושטי הרגל, כונס הנכסים הרשמי, רחוב יפו 216, ירושלים 94383. במידת הצורך יתבקש הפונה להשלים פרטים ומידע שיהיו דרושים לבדיקת בקשתו. בתקופה שבין הגשת הבקשה ועד קבלת החלטה סופית בעניינה, תינתן למגיש הבקשה גישה זמנית לקבצים, בכפיפות להשלמת פרטים ומידע כאמור.

הכונס הרשמי יעביר את הבקשות לבחינת הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים (להלן:" הרשות"), וההחלטה הסופית תתקבל לאחר קבלת המלצתה.

בסיום הבדיקה יקבל הפונה הודעה על קבלת בקשתו או דחייתה.

מי שבקשתו תתקבל יוכל להמשיך ולקבל את הקבצים ישירות מהכונס הרשמי, לפי התנאים שתקבע הרשות. קבלת הקבצים עשויה להיות כרוכה בתשלום אגרה ובעלויות נוספות.

אם תדחה הבקשה, יקבל הפונה הודעה על כך, תוך ציון המועד שבו יפסיק לקבל את הקבצים.

תנאים לשימוש בקובץ המידע:

א. הכונס הרשמי רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להחליט על שינויים במבנה הרשימה והקובץ.

ב. הכונס הרשמי מצהיר כי יעשה את מירב המאמצים כדי שהמידע יהיה זמין ואמין ככל שהנסיבות מאפשרות זאת; עם זאת אין הכונס הרשמי מקבל על עצמו אחריות לפגמים במידע, לאי שידורו בזמן או לכל פגם אחר. המשתמש לא יהיה זכאי לפיצוי עבור מידע שלא קיבל או מידע פגום מכל סוג שהוא.

ג. הכונס הרשמי לא יהיה אחראי לשימוש שייעשה במידע או לנזק ישיר או תוצאתי כלשהו שייגרם למשתמש, לצד ג' או לכל אדם אחר בגין שימוש זה.

ד. המשתמש אחראי לכך שההוראות הנ"ל יישמרו על-ידי עובדיו ושלוחיו; לפיכך הוא מתחייב לדרוש מכל אדם ו/או גוף שישתמש מטעמו או ברשותו במידע להתחייב שלא להפר את התנאים וההגבלות הכלולים במסמך זה.

המידע המוצג מתייחס להליכי חדלות פירעון ופשיטת רגל המתנהלים אצל הממונה על הליכי חדלות פירעון במשרד המשפטים. עם כניסתו של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי לתוקף והחל מה 15.9.19 מתנהלים הליכי חדלות פירעון גם בהוצאה לפועל. למידע על הליכי חדלות פירעון בהוצאה לפועל היכנסו למאגר חדלי פירעון באתר רשות האכיפה והגבייה: www.eca.gov.il

                 הורדת טופס הצהרה                 צפייה בקבצים למורשים                   

לתשומת ליבך, הפעולות המבוצעות על ידך באתר נשמרות לצורך בקרת איכות ושיפור השירות לאזרח.


מספר גרסה: 1.0.7