קובצי מידע על פושטי רגל וחברות בפירוק

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מנהל על פי דין מאגר נתונים של יחידים ותאגידים חדלי פירעון, יחידים פושטי רגל וחברות בפירוק ומעמיד מידע זה לעיון הציבור הרחב (להלן "הקבצים").

הקבצים כוללים מלאי תיקים – החל ממועד מתן צו פתיחת הליכים, צו כינוס, צו פירוק, או הבאת הסדר לאישור נושים, ועד 3 שנים ממועד סגירת התיק, ביטולו, מתן הפטר או השלמת הסדר.

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מודיע בזה כי על פי הנחיית הרשות למשפט וטכנולוגיה, החל מיום 2.9.2012 (ט"ו אלול, תשע"ב) (להלן – המועד הקובע), לא יפורסמו הקבצים באתר האינטרנט.

המבקש לקבל את הקבצים, ימלא את טופס המצורף כאן לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי באמצעות דוא"ל לכתובת TofesHatzhara@Justice.gov.il ובאמצעות הדואר לכתובת: מדור מאגר פושטי הרגל, הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, רחוב יפו 216, ירושלים 94383. במידת הצורך יתבקש הפונה להשלים פרטים ומידע שיהיו דרושים לבדיקת בקשתו. בתקופה שבין הגשת הבקשה ועד קבלת החלטה סופית בעניינה, תינתן למגיש הבקשה גישה זמנית לקבצים, בכפיפות להשלמת פרטים ומידע כאמור.

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי יעביר את הבקשות לבחינת הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים (להלן:" הרשות"), וההחלטה הסופית תתקבל לאחר קבלת המלצתה.

בסיום הבדיקה יקבל הפונה הודעה על קבלת בקשתו או דחייתה.

מי שבקשתו תתקבל יוכל לקבל גישה לקבצים ישירות מהממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, לפי התנאים שתקבע הרשות. קבלת הקבצים עשויה להיות כרוכה בתשלום אגרה ובעלויות נוספות.

אם תדחה הבקשה, יקבל הפונה הודעה על כך, תוך ציון המועד שבו יפסיק לקבל את הקבצים.

האפשרות לקבל את המידע באתר במתכונת של שאילתה פרטנית- תיוותר ללא שינוי.

תנאים לשימוש בקבצים:

א. הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להחליט על שינויים במבנה הרשימה והקובץ.

ב. הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מצהיר כי יעשה את מירב המאמצים כדי שהמידע יהיה זמין ואמין ככל שהנסיבות מאפשרות זאת; עם זאת אין הכונס הרשמי מקבל על עצמו אחריות לפגמים במידע, לאי שידורו בזמן או לכל פגם אחר. המשתמש לא יהיה זכאי לפיצוי עבור מידע שלא קיבל או מידע פגום מכל סוג שהוא.

ג. הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי לא יהיה אחראי לשימוש שייעשה במידע או לנזק ישיר או תוצאתי כלשהו שייגרם למשתמש, לצד ג' או לכל אדם אחר בגין שימוש זה.

ד. המשתמש אחראי לכך שההוראות הנ"ל יישמרו על-ידי עובדיו ושלוחיו; לפיכך הוא מתחייב לדרוש מכל אדם ו/או גוף שישתמש מטעמו או ברשותו במידע להתחייב שלא להפר את התנאים וההגבלות הכלולים במסמך זה.

המידע המוצג מתייחס להליכי חדלות פירעון ופשיטת רגל המתנהלים אצל הממונה על הליכי חדלות פירעון במשרד המשפטים. עם כניסתו של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי לתוקף והחל מה 15.9.19 מתנהלים הליכי חדלות פירעון גם בהוצאה לפועל. למידע על הליכי חדלות פירעון בהוצאה לפועל היכנסו למאגר חדלי פירעון באתר רשות האכיפה והגבייה www.eca.gov.il

                 הורדת טופס הצהרה                 צפייה בקבצים למורשים                   

לתשומת ליבך, הפעולות המבוצעות על ידך באתר נשמרות לצורך בקרת איכות ושיפור השירות לאזרח.


מספר גרסה: 1.0.7